Nalatenschap

Erfenis en vererven

Er zijn veel manieren om overerving en overerving te structureren Bij gebreke van een aparte regeling geldt de wettelijke erfopvolging. Helaas vaak met resultaten die de erflater niet wil.

Privé testament

Dit betekent een handgeschreven document. Daarin specificeert de erflater met de hand aan wie zijn vermogen zal nalaten. Het gehele testament dient volledig handgeschreven en ondertekend te zijn! Bepaalde formaliteiten moeten worden nageleefd, anders is het niet effectief. Raadpleeg zeker een competente adviseur! Opslag thuis, bij vrienden, advocaten of zelfs bij de erfrechtbank. De officiële voogdij bij de erfrechtbank zorgt ervoor dat het testament ook bij een erfenis veilig beschikbaar is.

Notarieel testament

U overhandigt een document aan de notaris of u legt uw testament mondeling aan hem uit en hij legt het vast in een document. Gemeenschappelijke echtgenoot (of levenspartner) – testament / Berlijns testament Zowel het handgeschreven als het notariële testament kan worden opgemaakt als een zogenaamd gezamenlijk testament. Dan zijn beide echtgenoten meestal gebonden door het gezamenlijke testament. Na het overlijden van een echtgeno(o)t(e) kan deze in principe niet meer worden gewijzigd. In het zogenaamde Berliner Testament wijzen beide echtgenoten of geregistreerde levenspartners elkaar aan als enig erfgenaam. U bepaalt samen wie de nalatenschap krijgt na het overlijden van de laatste stervende partner. Meestal zijn dit de kinderen. Dit zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot alleen de nalatenschap van de overleden echtgenoot ontvangt. Dit betekent echter ook dat de kinderen bij de eerste erfenis worden onterfd en dus aanspraak kunnen maken op een verplicht deel.

Houd er rekening mee dat het over het algemeen niet meer mogelijk is om dit onderlinge testament te herroepen na het overlijden van een echtgenoot. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de partner aan het testament is gebonden. Hij kan het in principe niet meer veranderen in het voordeel van een ander. Fiscaal kan het Berlijnse testament ook nadelig zijn, omdat hetzelfde vermogen twee keer onderworpen is aan successierechten. In de regel maakt een echtscheiding het Berlijnse testament ineffectief.

Tijdens leven schenken

Als u tijdens uw leven delen van uw vermogen aan uw erfgenamen wilt overdragen, dan kan dat in de vorm van een schenking. Het is echter belangrijk op te merken dat u het eigendom verliest als u dit doet. Spreek daarom in ieder geval een vruchtgebruik of verblijfsrecht en eventueel een zorgplicht af en een terugvalbeding bij grove ondankbaarheid van de verkrijger. Ook moet worden opgemerkt dat erfgenamen die niet in aanmerking worden genomen een zogenaamde verplichte portieaanspraak hebben. Bij de berekening van het verplichte deel worden bezittingen die de erflater binnen tien jaar voorafgaand aan de erfenis heeft weggegeven, weer bij de boedel opgeteld. Jaarlijks wordt tien procent van de waarde van de schenking “omgesmolten”, zodat er na 10 jaar geen rekening meer mee wordt gehouden. Daarom moeten dergelijke donaties voor de lange termijn zijn! Bij een groter vermogen spelen fiscale aspecten altijd een belangrijke rol bij de schenking.

Voor schenkingen gelden in de regel dezelfde belastingtarieven en toeslagen als voor erfenissen. Er zijn twee uitzonderingen: In tegenstelling tot erfenissen vallen ouders, grootouders en overgrootouders bij schenkingen in de minder gunstige schijf twee. Daarnaast zijn er alleen algemene vergoedingen voor schenkingen, geen voor inboedel of persoonlijke goederen. Zowel de belastingtarieven als de toeslagen zijn afhankelijk van hoe nauw de familieband is met de overledene/donor.

U moet echter vooraf zeker overleggen met een erfrecht advocaat en belastingadviseur. Wetten zijn ook voortdurend aan verandering onderhevig!